سرور اختصاصی ابر باران

سرور اختصاصی ابر باران

2620v2 - 64G

خرید سه ماهه و شش ماهه
تحویل در ساعات اداری 1 ساعته
در ساعات غیر اداری حداکثر 12 ساعته

 • 2xE5-2620v2 CPU
 • 64GB DDR3 Ram
 • 4*300GB Sass 10K HDD
 • 1Gbps Port
2650v2 - 64G

خرید سه ماهه و شش ماهه
تحویل در ساعات اداری 1 ساعته
در ساعات غیر اداری حداکثر 12 ساعته

 • 2xE5-2650v2 (2.6GHz / 8core / 20MB) CPU
 • 64GB DDR3 Ram
 • 4*300GB Sass 10K HDD
 • 1Gbps Port
2650v2 - 256G

خرید سه ماهه و شش ماهه
تحویل در ساعات اداری 1 ساعته
در ساعات غیر اداری حداکثر 12 ساعته

 • 2xE5-2650v2 (2.6GHz / 8core / 20MB) CPU
 • 256GB DDR3 Ram
 • 4*900GB Sass 10K HDD
 • 1Gbps Port